dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 167 Dohľad nad verejným obstarávaním

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 167 Dohľad nad verejným obstarávaním

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 167

Dohľad nad verejným obstarávaním

(1) Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 (ďalej len „kontrolovaný”) ustanovených týmto zákonom a inými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie. Pri výkone dohľadu úrad sleduje aj plnenie povinností uložených rozhodnutiami úradu.

(2) Úrad pri výkone dohľadu

a) vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom podľa § 168,

b) vydáva rozhodnutia podľa tejto hlavy,

c) ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty podľa tohto zákona,

d) vykonáva iné činnosti podľa tejto hlavy.

(3) Úrad je povinný vykonať opatrenia, ktorými sa zamedzí prístupu tretích osôb k utajovaným