dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 177 Odvolanie

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.15 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 177 Odvolanie

Verlag Dashöfer

§ 177

Odvolanie

(1) Proti rozhodnutiu podľa § 175 okrem rozhodnutia podľa § 175 ods. 4, ktorým úrad uložil kontrolovanému pokutu zníženú o 50 % môže účastník konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené úradu do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. Podanie odvolania má odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odvolaní.

(2) Odvolanie musí obsahovať

a) identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,

b) označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,

c) opis rozhodujúcich skutočností a dôkazy; na dôkazy a opis rozhodujúcich skutočností predložených po uplynutí lehoty na doručenie odvolania podľa odseku 1 rada neprihliada,

d) návrh na rozhodnutie