dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 181

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.19 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 181

Verlag Dashöfer

§ 181

Návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

(1) Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá mohla mať záujem o získanie konkrétnej nadlimitnej zákazky alebo nadlimitnej koncesie a ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej len „oprávnená osoba”), môže po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať návrh na určenie neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody súdom.

(2) Osoba, ktorá podá na súde žalobu podľa odseku 1, je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu.

(3) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa odseku 1 sú oprávnená osoba, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ a uchádzač alebo