dnes je 1.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184e

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184e

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184e

(1) Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel” alebo „nevyhovel”. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu. Priebeh skúšky a podrobnosti o forme skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu.

(2) Žiadateľ, ktorý nevyhovel čo i len z jednej časti skúšky, môže opakovane vykonať celú skúšku najskôr po štyroch mesiacoch od neúspešného vykonania skúšky.


§ 184e

Novela účinná od 31.3.2022 (zákon č. 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) doplnila do ZVO šiestu