dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 21 Určenie lehôt

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.20 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 21 Určenie lehôt

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová

§ 21

Určenie lehôt

(1) Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

(2) Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na