dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 22 Dôvernosť informácií

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.21 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 22 Dôvernosť informácií

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 22

Dôvernosť informácií

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.

(2) Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

(3) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona,