dnes je 24.3.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 67/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenieGarancia

14.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje ...

Ako skontrolovať stav odoslania ponuky alebo žiadosti o účasť?Garancia

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie Po odoslaní ponuky (žiadosti o účasť) je možné si skontrolovať stav ponuky (žiadosti o účasť) v zóne Záujemca/Uchádzač v menu  Ponuka (Žiadosť o účasť) .   Ak je stav ponuky (žiadosti o účasť) „ odoslaná ”, znamená to, že ponuka (žiadosť o účasť)  bola  korektne  ...

Dôležité upozornenie pre účastníkov elektronickej aukcieGarancia

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie Za technickú chybu systému EVO počas elektronickej aukcie sa nepovažuje „zlyhanie počítača” na strane uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie dodávky elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača ...

Ako upozorniť záujemcov/uchádzačov o zmene lehôt na zákazke alebo o úprave súťažných podkladov?Garancia

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie Pre odoslanie akéhokoľvek oznamu pre záujemcov/uchádzačov (napr. o zmene lehôt na zákazke, úprave súťažných podkladov, zverejnení nových dokumentov v menu Dokumenty zákazky) odporúčame verejným obstarávateľom/obstarávateľom použiť funkcionalitu „ Oznámenie pre záujemcov ...

Princípy transparentnosti v kontexte konfliktu záujmov medzi rodinnými príslušníkmiGarancia

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie dlhodobo upozorňuje, že  princíp transparentnosti patrí medzi základné princípy procesu verejného obstarávania . Ak je zachovaná transparentnosť, je možné realizovať  zadávanie verejných zákaziek prehľadným, právne korektným a predvídateľným ...

Ako predložiť ponuku alebo žiadosť o účasť?Garancia

20.2.2023, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie Pred predložením ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné vykonať nasledovné kroky: vytvoriť a aktivovať účet na portáli ÚVO (Privátna zóna) a vytvoriť a  validovať hospodársky subjekt  (ďalej len „HS”). Pre predloženie ponuky alebo žiadosti o účasť je potrebné, ...

Výnosy z transferovGarancia

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účtovanie výnosov z transferov sú vytvorené účty v účtovej skupine 68 a 69. Podľa Par. 19 Opatrenia MF SR č.  MF/14522/2022-36 z 7. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre ...

Dostupné v časových verziách: 2023

Účtová skupina 54Garancia

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  je typická pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky. Vo výkaze ziskov a strát sa vykazuje na riadkoch 022 až 028. Na ťarchu účtu  541  –  Zostatková cena predaného dlhodobého ...

Dostupné v časových verziách: 2023

Smernica o dodatkovej dovolenkeGarancia

6.2.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Dodatková dovolenka   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     Platnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Finančné limity (§ 5 ZVO)Garancia

2.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Medzi prvými úpravami, ktoré prináša novela (zákon č. 395/2021 Z. z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 je zmena finančných limitov. Touto zmenou sa navýšili finančné limity pre všetky typy zákaziek. Rozdiel ...

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Zákazky s nízkou hodnou (§ 117 ZVO)Garancia

4.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Novelizácia (zákon č. 395/2021 Z.z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 sa dotkla aj zákaziek zadávaných postupom pre zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ ZsNH ”). Verejní obstarávatelia (ďalej len „VO”) by ...

Novela zákona o verejnom obstarávaníArchív

13.12.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z. ...

Čo je Register partnerov verejného sektora a koho sa týka?Archív

10.12.2019, JUDr. Ján Marônek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ján Marônek Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register ...

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaníArchív

2.9.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Verejné obstarávanie (VO) predstavuje pravidlá a postupy, ktoré musia subjekty napojené na štátny a verejný rozpočet dodržiavať a postupovať podľa nich pri zabezpečovaní svojich potrieb, t. j. pri zabezpečovaní nákupov tovarov, služieb alebo stavebných prác, nevyhnutných na plnenie ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<február  apríl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA