dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 7 Verejný obstarávateľ

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 7 Verejný obstarávateľ

Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7

Verejný obstarávateľ

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

b) obec,

c) vyšší územný celok,

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm.