dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 142

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.3 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 142

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 142

(1) Funkcia predsedu úradu a funkcia podpredsedu úradu zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia podľa §141 ods. 3,

b) vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou doručenou tomu, kto ho zvolil alebo vymenoval, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,

c) odvolaním z funkcie,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

e) dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. a) alebo b).

(2) Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu, ak

a) nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e),

b) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)

c) nevykonáva funkciu predsedu úradu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

(3) Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2.