dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 177 Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.15 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 177 Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 177

Preskúmanie právoplatného rozhodnutia úradu

(1) Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu. Ak predmetom rozhodnutia podľa prvej vety je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov74aa) v programovom období 2014 – 2020 predseda úradu toto rozhodnutie preskúma na základe podnetu riadiaceho orgánu,74a) orgánu auditu74b) alebo certifikačného orgánu.74c)

(2) Predseda úradu pri preskúmavaní podľa odseku 1 rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.

(3) Predseda úradu po preskúmaní