dnes je 29.9.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184g

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.7 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184g

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184g

(1) Zoznam odborných garantov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu.

(2) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na zápis do zoznamu odborných garantov a žiadosť podľa § 184f spĺňa všetky náležitosti, úrad vykoná zápis do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; v opačnom prípade úrad žiadateľa v tejto lehote písomne upovedomí o dôvodoch nezapísania do zoznamu odborných garantov.


§ 184g

Novela účinná od 31.3.2022 (zákon č. 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) doplnila do ZVO šiestu hlavu s názvom PROFESIONALIZÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Táto novela sa inak nazýva aj “veľká novela“, nakoľko novelizovala mnoho