dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 24 Dokumentácia

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.23 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 24 Dokumentácia

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová

§ 24

Dokumentácia

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ