dnes je 6.12.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 7 Verejný obstarávateľ

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.7 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 7 Verejný obstarávateľ

Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 7

Verejný obstarávateľ

(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

b) obec,

c) vyšší územný celok,

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo

c) verejný