dnes je 25.4.2024

Input:

Účtová skupina 54

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5 Účtová skupina 54

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová skupina 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť je typická pre prevádzkovú činnosť účtovnej jednotky.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazuje na riadkoch 022 až 028.

Na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtuje rozdiel medzi cenou predávaného majetku zúčtovaného na účtoch účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný a vytvorenými oprávkami. Ďalej sa na ťarchu tohto účtu účtuje v súvislosti s predajom neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný a hodnota zaúčtovaná na účtoch 041 a 042 pri predaji nedokončeného dlhodobého majetku.


Štátna príspevková organizácia vyradila