dnes je 29.9.2023

Input:

Výnosy z transferov

14.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.5 Výnosy z transferov

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Na účtovanie výnosov z transferov sú vytvorené účty v účtovej skupine 68 a 69.

Podľa Par. 19 Opatrenia MF SR č. MF/14522/2022-36 z 7. decembra 2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, a Opatrenia MF SR č. MF/014522/2022-36 z 12. decembra 2022 obce a vyššie územné celky sa dotácie, príspevky, rozpočtové bežné výdavky, kapitálové výdavky, granty a iné finančné operácie účtujú ako transfery, a to bežné alebo kapitálové transfery.

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO podľa optrenia...

Účtová skupina 68 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách slúži na účtovanie výnosov