dnes je 29.9.2023

Najnovšie

Určenie postavenia subjektu a postup zadania zákazky s nízkou hodnotouGarancia

28.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12528-5000/2023 zo dňa 08.09.2023, vo veci určenia postavenia subjektu a postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Určenie postavenia subjektu vo vzťahu k právnej úprave verejného obstarávania je v ...

Rozdelenie zákazky na samostatné častiGarancia

27.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12683-5000/2023 zo dňa 13.09.2023, vo veci zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov (ďalej spolu ako „ zákazka ”) rozdelenej na časti, resp. zadávania viacerých samostatných zákaziek. V zmysle ...

Využitie subdodávateľa úspešným uchádzačomGarancia

26.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie vydal metodické usmernenie č. 12111-5000/2023 zo dňa 04.09.2023, vo veci využitia subdodávateľa úspešným uchádzačom. Podľa § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Nesúlad s návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v CRZGarancia

25.9.2023, JUDr. Marek Šmid LLB, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid LLB Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12306-5000/2023 zo dňa 30.08.2023, vo veci nesúladu medzi návrhom zmluvy a zmluvou zverejnenou v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „ CRZ ”), a to v podobe uvedenia rôznych záručných dôb na predmet ...

Časový horizont na vyhlásenie verejného obstarávania po určení PHZGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 3878-5000/2023 zo dňa 10.01.2023, vo veci určenia časového horizontu na začatie postupu zadávania zákazky po určení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „ PHZ ”). PHZ sa určuje podľa § 6 ods. 1 zákona ...

Uzavretie rámcovej dohody s využitím DNS - oznamovacia povinnosťGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 11291-5000/2023 zo dňa 01.08.2023, vo veci oznamovacej povinnosti v rámci uzavretia rámcovej dohody s využitím dynamického nákupného systému (ďalej ako „ DNS ”). V rámci zasielania oznámení o výsledku verejného ...

Autorizácia rozpočtu na účel určenia PHZGarancia

6.9.2023, JUDr. Marek Šmid, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 12307-5000/2023 zo dňa 18.08.2023, vo veci autorizácie rozpočtu na účel určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej ako „ PHZ ”), a to projektantom, resp. autorizovaným stavebným inžinierom. ÚVO v predmetnej ...

Zverejňovanie dôverných informácií z hľadiska verejného obstarávania v roku 2023Garancia

15.8.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 3926-5000/2023 zo dňa 20.01.2023, vo veci zverejňovania dôverných informácií. V § 22 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ ZVO ”) je ...

Zrušenie verejného obstarávania z dôvodov hodných osobitného zreteľa v roku 2023Garancia

10.8.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 10835-5000/2023 zo dňa 17.07.2023, vo veci poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií v ponuke, ktoré boli výsledkom nedbanlivostného konania bez podstatného vplyvu na vyhodnotenie ponúk. Podľa ...

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a zverejňovanie súhrnných správ z pohľadu verejného obstarávania v roku 2023Garancia

7.8.2023, Mgr. Ivan Poruban, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Ivan Poruban Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ ÚVO ”) vydal metodické usmernenie č. 10430-5000/2023 zo dňa 21.06.2023, vo veci postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zverejňovania súhrnných správ. ÚVO konštatoval, že zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343 ...

viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Finančné limity (§ 5 ZVO)Garancia

2.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Medzi prvými úpravami, ktoré prináša novela (zákon č. 395/2021 Z. z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 je zmena finančných limitov. Touto zmenou sa navýšili finančné limity pre všetky typy zákaziek. Rozdiel ...

Zmeny vo verejnom obstarávaní: Zákazky s nízkou hodnou (§ 117 ZVO)Garancia

4.5.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal Novelizácia (zákon č. 395/2021 Z.z. ) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ ZVO ”) účinná od 31.03.2022 sa dotkla aj zákaziek zadávaných postupom pre zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „ ZsNH ”). Verejní obstarávatelia (ďalej len „VO”) by ...

Novela zákona o verejnom obstarávaníArchív

13.12.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Dňa 7. 10. 2021 Národná rada Slovenskej republiky schválila dlho pripravovanú a dlho očakávanú novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO). Novelizujúci právny predpis – zákon č. 395/2021 Z. z. ...

Čo je Register partnerov verejného sektora a koho sa týka?Archív

10.12.2019, JUDr. Ján Marônek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Ján Marônek Register partnerov verejného sektora (ďalej len „register”), vznikol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) v nadväznosti na predchádzajúcu právnu úpravu registra konečných užívateľov výhod. Register ...

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaníArchív

2.9.2021, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Verejné obstarávanie (VO) predstavuje pravidlá a postupy, ktoré musia subjekty napojené na štátny a verejný rozpočet dodržiavať a postupovať podľa nich pri zabezpečovaní svojich potrieb, t. j. pri zabezpečovaní nákupov tovarov, služieb alebo stavebných prác, nevyhnutných na plnenie ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vyhláška č. 367/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu - účinná od 29.5.2023

Lektor: Mgr. Martina Galabová

Dátum: 15.11.2023

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2023 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 28.9.2023
1 EUR1,05 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (-0)
1 EUR4,63 PLN (+0,01)
1 EUR24,38 CZK (-0,09)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
<august  október>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA