dnes je 25.6.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184a

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.6.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 184a

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 184a

Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní sa realizuje najmä prostredníctvom

a) centralizácie verejného obstarávania,

b) príležitostného spoločného obstarávania,

c) odborného garanta na verejné obstarávanie.


Novela ZVO zakotvila v § 184b a nasl. ZVO zákonnú povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta vo verejnom obstarávaní, pričom umožnila aj viacero výnimiek z tohto pravidla tak, ako uvádzame ďalej. Novela ZVO tiež ustanovila predpoklady pre zápis do zoznamu odborných garantov, pravidlá vzdelávania, dôvody vyčiarknutia zo zoznamu odborných garantov, úpravu sankcií v prípade, keď dôjde k porušeniu povinností týkajúcich sa odborného garanta a napokon aj kreovanie skúšobných komisií a pravidlá pre pravidelné odborné