dnes je 21.7.2024

Input:

Odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania s využitím islandskej praxe

10.6.2024, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania s využitím islandskej praxe


Odporúčania reagujúce na islandskú aplikačnú prax a zaoberajúce sa jej uplatniteľnosťou v podmienkach Slovenskej republiky. V snahe o komplexný prístup sú opatrenia v hrubom rámci rozšírené na celú oblasť rodového odmeňovania a poskytujú základný náčrt. Podľa preferencie a výberu toho ktorého opatrenia bude potom vhodné jeho detailné rozpracovanie a prispôsobenie aktuálnym pomerom.
A. Legislatívne opatrenia
1. Transparentnosť odmeňovania, povinné hodnotenie rozdielov v odmeňovaní a ich náprava
Dňa 17. mája 2023 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov